Področja dela

CIVILNO PRAVO

 • zastopanje v odškodninskih postopkih  (poškodbe v prometnih nesrečah, na delovnem mestu itd.)
 • zastopanje v pravdnih postopkih (obligacijsko pravo, stvarno pravo, družinsko pravo itd.)
 • sestava civilnopravnih pogodb (darilna pogodba, izročilna pogodba, pogodba o dosmrtnem  preživljanju, preužitkarska pogodba itd. )
 • zastopanje v nepravdnih postopkih (dedovanje, razdružitev skupnega premoženja, ZK postopki itd.)
 • zastopanje v izvršilnih postopkih

DELOVNO PRAVO

 • zastopanje delavcev in delodajalcev pred delovnimi sodišči in socialnim sodiščem
 • sestava pogodb o zaposlitvi
 • sestava odpovedi pogodb o zaposlitvi

GOSPODARSKO PRAVO

 • zastopanje v gospodarskih sporih
 • zastopanje v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije
 • sestava pogodb gospodarskega prava
 • korporacijsko pravo


UPRAVNO PRAVO

 • svetovanje in zastopanje v upravnih postopkih in upravnih sporih

KAZENSKO IN PREKRŠKOVNO PRAVO

 • sestava kazenskih ovadb
 • zastopanje strank v predkazenskem in kazenskem postopku
 • vlaganje zasebnih tožb
 • zastopanje oškodovancev kot tožilcev v kazenskih postopkih
 • zastopanje pri sestavi sporazuma o priznanju krivde
 • sestava in vložitev ugovorov zoper plačilni nalog, zahtev za sodno varstvo in pritožb
 • zastopanje v postopkih o prekrških
 • sestava prošenj za pomilostitev in za izbris obsodb